Thời khóa biểu

CHƯƠNG TRÌNH 10 TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN

Dành cho độ tuổi Mini Kid, Kid và Teen

ĐỘ TUỔI THỂ LOẠI GỢI Ý CẤP ĐỘ GỢI Ý
3 – 4 tuổi Dance Play Mini Kids Dance & Play
4 – 5 tuổi Dance, Acro Mini Kids Introductory (Intro.)
6 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Tap Kid Dự bị (Prep.)
7-11 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Lyrical, Tap Kid Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao(Adv.)
12+ tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Lyrical, Tap Teen Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao (Adv.)

 

HƯỚNG DẪN MÃ MÀU LỚP
Dance Play, Dance Intro  Tap  Jazz  Lyrical Contemporary
Ballet Hip Hop Acro

 

(*): Lớp ngưng nhận học viên

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
*Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
3:20 PM
Ballet Kids
Prep.
Ms. Mai Anh
3:20 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:20 PM
*Jazz Kids
Prep.
Ms. Xoay
3:15 PM
*Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Quyen
3:20 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
8:45 AM
*Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:45 PM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Hieu
3:20 PM
*Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:20 PM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Hieu
3:15 PM
*Acro Mini Kids
Into.
Ms. Alexa
3:20 PM
*Ballet Kids
Elem.
Ms. Xoay
9:00 AM
Ballet Kids
Elem.
Ms. Linh
3:45 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:50 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Leila
3:45 PM
*Ballet Kids
Beg.
Ms. Mai Anh
3:20 PM
*Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:25 PM
*Hip Hop Teens
Int.
Mr. Minh
9:00 AM
Tap Kids
Elem.
Ms. Leila
4:00 PM
Tap Kids
Beg.
Ms. Leila
4:00 PM
*Ballet Kids
Elem.
Ms. Linh
4:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:20 PM
Tap Kids
Prep.
Ms. Leila
3:30 PM
Lyrical Teens
Elem.
Ms. Alexa
9:00 AM
Acro Mini Kids
Prep.
Ms. Alexa
4:10 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Mai Anh
4:10 PM
*Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:10 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Xoay
4:05 PM
Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
4:10 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
9:35 AM
Hip Hop Kids
Int.
Mr. Minh
4:45 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. Hieu
4:10 PM
*Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
4:10 PM
Acro Kids
Prep.
Mr. Hieu
4:05 PM
*Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:15 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Xoay
10:00 AM
Ballet Kids
Adv.
Ms. Linh
4:50 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:50 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Leila
4:45 PM
*Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:10 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Quyen
4:20 PM
*Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
10:25 AM
Tap Kids
Int./Adv.
Ms. Leila
5:00 PM
Tap Teens
Elem.
Ms. Leila
5:00 PM
Ballet Kids
Int.
Ms. Linh
5:00 PM
Ballet Kids
Prep.
Ms. Mai Anh
4:20 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
4:20 PM
Hip Hop Teens
Adv.
Mr. Minh
10:30 AM
*Lyrical Kids
Int.
Ms. Alexa
5:00 PM
Jazz Kids
Int.
Ms. Alexa
5:10 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Alexa
5:00 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. Hieu
4:55 PM
Acro Kids
Int.
Mr. Hieu
5:00 PM
Jazz Teens
Int.
Ms. Alexa
10:30 AM
Hip Hop Teens
Int.
Mr. Minh
5:45 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. Hieu
5:10 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. Hieu
5:00 PM
Lyrical Kids
Adv.
Ms. Alexa
5:00 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Leila
5:10 PM
Ballet Kids
Prep.
Ms. Xoay
11:00 AM
Tap Teens
Int.
Ms. Leila
6:00 PM
Hip Hop Teens
Beg.
Mr. Minh
5:50 PM
Jazz Teens
Adv+
Ms. Sabra
6:00 PM
Jazz Teens
Beg.
Ms. Xoay
5:05 PM
*Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Quyen
5:15 PM
*Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
11:15 PM
*Lyrical Teens
Adv+
Ms. Alexa
6:00 PM
Tap Teens
Adv.
Ms. Leila
6:00 PM
Acro Teens
Elem./Int.
Mr. Hieu
6:00 PM
Hip Hop Kids
Adv.
Mr. Minh
5:10 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Alexa
5:20PM
*Acro Kids
Elem.
Mr. Hieu
2:00 PM
Lyrical Teens
Int.
Ms. Alexa
6:10 PM
Ballet Teens
Elem.
Ms. Linh
6:10 PM
Acro Kids
Int.
Mr. Hieu
5:55 PM
Jazz Teens
Adv.
Ms. Sabra
6:00 PM
Ballet Teens
Int.
Ms. Sabra
2:05 PM
*Acro Teens
Int.
Mr. Hieu
6:10 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Minh
6:40 PM
Jazz Teens
Elem. (trên 13 tuổi)
Ms. Leila
6:10 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Xoay
2:30 PM
Lyrical Teens
Adv.
Ms. Alexa
6:15 PM
Jazz Teens
Elem. (dưới 13 tuổi)
Ms. Alexa
6:15 PM
Acro Kids
Adv./Adv+
Mr. Hieu
3:00 PM
Jazz Teens
Int.
Ms. Sabra
6:40 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Xoay
3:30 PM
*Ballet Teens
Adv.
Ms. Sabra
3:35 PM
Acro Teens
Adv.
Mr. Hieu
4:00 PM
Ballet Teens
Beg.
Ms. Xoay
4:20 PM

 

CHƯƠNG TRÌNH 10 TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN

MINI KID (3 – 6 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
DANCE PLAY Thứ 4 4:10 PM Ms. NHUNG Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 5 4:10 PM Ms. NHUNG Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 6 4:15 PM Ms. NHUNG Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 7 9:35 AM Ms. NHUNG Còn chỗ
DANCE Introduction Thứ 4 3:20 PM Ms. NHUNG Còn chỗ
Thứ 5 3:20 PM Ms. NHUNG Còn chỗ
Thứ 6 3:25 PM Ms. NHUNG Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 7 8:45 AM Ms. NHUNG Còn chỗ
Thứ 7 10:25 AM Ms. NHUNG Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 7 11:15 AM Ms. NHUNG Tạm thời ngưng nhận học viên
ACRO Introduction Thứ 2 3:20 PM Ms. ALEXA Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 4 4:10 PM Ms. ALEXA Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 6 3:20 PM Ms. ALEXA Tạm thời ngưng nhận học viên

CHƯƠNG TRÌNH 10 TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN

KIDS (6 – 11 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Preparatory Thứ 2 4:10 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 4 3:20 PM Ms. ALEXA Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 5 4:05 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Thứ 6 4:10 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Beginner Thứ 3 4:10 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Thứ 5 4:55 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Elementary Thứ 3 5:10 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Thứ 4 5:00 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Thứ 7 2:00 PM Mr. HIEU Tạm thời ngưng nhận học viên
Intermediate Thứ 5 5:55 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Thứ 6 5:00 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Adv./Adv+ Thứ 7 3:00 PM Mr. HIEU Còn chỗ
BALLET Preparatory Thứ 3 3:20 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 5 4:20 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 7 11:00 AM Ms. XOAY Còn chỗ
Beginner Thứ 3 4:10 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 5 3:20 PM Ms. MAI ANH Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 7 10:00 AM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 2 3:45 PM Ms. LINH Còn chỗ
Thứ 4 4:00 PM Ms. LINH Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 7 9:00 AM Ms. XOAY Tạm thời ngưng nhận học viên
Intermediate Thứ 4 5:00 PM Ms. LINH Còn chỗ
Advanced Thứ 2 4:50 PM Ms. LINH Còn chỗ
HIP HOP Preparatory Thứ 3 3:20 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Thứ 5 3:15 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Beginner Thứ 3 3:50 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 6 3:20 PM Mr. QUYEN Tạm thời ngưng nhận học viên
Elementary Thứ 2 3:45 PM Mr. MINH Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 6 4:20 PM Mr. QUYEN Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 4:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 3 4:50 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 6 5:15 PM Mr. QUYEN Tạm thời ngưng nhận học viên
Advanced Thứ 5 5:10 PM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Preparatory Thứ 5 3:15 PM Ms. XOAY Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 6 4:20 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Thứ 7 3:30 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Beginner Thứ 4 3:45 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Thứ 5 4:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 7 2:30 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 4 4:45 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Thứ 4 5:00 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 6 5:10 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 5:10 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 5:20 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Intermediate Thứ 2 5:00 PM Ms. ALEXA Tạm thời ngưng nhận học viên
Advanced Thứ 5 5:00 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
TAP Preparatory Thứ 6 3:30 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Beginner Thứ 3 4:00 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Elem. Thứ 2 4:00 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Int./Adv. Thứ 2 5:00 PM Ms. LEILA Còn chỗ

CHƯƠNG TRÌNH 10 TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN

TEEN (12+ TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Elem./Int. Thứ 4 6:00 PM Mr. HIEU Còn chỗ
Int. Thứ 3 6:10 PM Mr. HIEU Tạm thời ngưng nhận học viên
Advanced Thứ 7 4:00 PM Mr. HIEU Còn chỗ
BALLET Beg. Thứ 7 4:20 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elem. Thứ 4 6:10 PM Ms. LINH Còn chỗ
Int. Thứ 7 2:05 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Adv. Thứ 7 3:35 PM Ms. SABRA Tạm thời ngưng nhận học viên
HIP HOP Beginner Thứ 3 5:50 PM Mr. MINH Còn chỗ
Elementary Thứ 5 6:40 PM Mr. MINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 5:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 9:00 AM Mr. MINH Tạm thời ngưng nhận học viên
Advanced Thứ 7 10:30 AM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Beginner Thứ 5 5:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 6
(dưới 13 tuổi)
6:15 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 6
(trên 13 tuổi)
6:10 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Intermediate Thứ 5 6:40 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Thứ 7 10:30 AM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 6:00 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced + Thứ 4 6:00 PM Ms. SABRA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Elem. Thứ 7 9:00 AM Ms. ALEXA Còn chỗ
Int. Thứ 3 6:10 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 5 6:15 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced+ Thứ 2 6:00 PM Ms. ALEXA Tạm thời ngưng nhận học viên
TAP Elem. Thứ 3 5:00 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 6:00 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Advanced Thứ 3 6:00 PM Ms. LEILA Còn chỗ

Start typing and press Enter to search