Kid & Teen Classes

Trang chủ > Lịch học > NGƯỜI LỚN > THỜI KHÓA BIỂU HÈ
Print Friendly, PDF & Email

LỊCH HỌC HÈ

từ 18/06 đến 29/07

MÃ MÀU LỚP
Ballet  Jazz Cabaret Fit Comtemporary
Flamenco Hip Hop  Tap Zumba

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz
Beg./Int.
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Tap
Beg.
Ms. Leila
9:00 – 10:00 AM
từ 02/07
Flamenco
Int./ Adv.
Ms. Tricia
9:00 – 10:00 AM
đến 30/06
Contemporary
Beg./ Int.
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Flamenco
Beg.
Ms. Tricia
10:40 – 11:40 AM
đến 30/06
Tối Tap
Beg.
Ms. Leila
7:30 – 8:30 PM
từ 02/07
Jazz
Beg./ Int.
Ms. Lauriane
7:30 – 8:30 PM
Tap
Int./ Adv.
Ms. Leila
7:30 – 8:30 PM
từ 02/07
Ballet
Beg./ Int
Ms. Lauriane
7:30 – 8:30 PM
Contemporary
Beg.
Mr. John
7:30 – 8:30 PM
Contemporary
Int./ Adv.
Mr. Minh
7:30 – 8:30 PM
Cabaret Fit
All Levels
Ms. Leslie
7:30 – 8:30 PM
Hip Hop
Beginner
Mr. Minh
7:30 – 8:30 PM

 

LỊCH HỌC HÈ

từ 06/08 đến 31/08

MÃ MÀU LỚP
Ballet Hip Hop  Jazz Comtemporary
HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz
Beg./Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:00 AM
Ballet
Int.
Ms. Chloe
9:00 – 10:00 AM
Ballet
Beg.
Ms. Chloe
9:00 – 10:00 AM
Contemporary
Beg./Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:00 AM
Tối Contemporary
Beg./ Int.
Ms. Sabra
7:30 – 8:30 PM
Jazz
Beg./ Int.
Ms. Sabra
7:30 – 8:30 PM
Ballet
Beg./ Int
Ms. Chloe
7:30 – 8:30 PM
Contemporary
Int./ Adv.
Mr. Minh
7:30 – 8:30 PM
Hip Hop
Beginner
Mr. Minh
7:30 – 8:30 PM

 

Start typing and press Enter to search