Kid & Teen Classes

Trang chủ > Lịch học > NGƯỜI LỚN > THỜI KHÓA BIỂU
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 9/2020 – 6/2021

MÃ MÀU LỚP
Ballet   Contemporary, Lyrical Hip Hop  Acro
Jazz Tap  Lớp học Miễn phí  Afro Jazz

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz
Adv.
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Stretching
Strengthening

All.
Ms. Linh
8:00 – 8:50 AM
Contemporary
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Inner Groove
All.
Ms. Linh
8:00 – 8:50 AM
Contemporary
Adv.
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Afro Jazz
Beg.
Ms. Amanda
10:40 – 11:40 AM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Hip Hop
All Levels
Mr. Minh
9:00 – 10:30 AM
Jazz 
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
10:40 – 12:10 PM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
10:40 – 11:40 AM
Acro
All Levels
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
10:30 – 12:00 PM
Tap
Int.
Ms. Leila
10:40 – 11:40 AM
Tối Ballet
Int.
Ms. Sabra
7:20 – 8:50 PM
Lyrical  
Adv.
Ms. Alexa
7:30 – 9:00 PM
Afro Jazz
Beg.
Ms. Amanda
7:00 – 8:30 PM
Contemporary
Int.
Mr. John
7:00 – 8:30 PM
African
All.
Ms. Amanda
7:20 – 8:20 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
Tap 
Int./Adv.
Ms. Leila
7:30 – 8:30 PM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
7:20 – 8:50 PM
Tap
Beg.
Ms. Leila
7:50 – 8:50 PM
Jazz
Beg.
Mr. John
7:30 – 9:00 PM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
8:00 – 9:30 PM
Hip Hop
Int.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
Contemporary
Beg.
Mr. John
7:30 – 9:00 PM

NGÀY NGHỈ LỄ
Giáng sinh: 21/12/2020 – 03/01/2021
Tết: 08/02/2021 – 21/02/2021
Giỗ tổ Hùng Vương: 21/04/2021
Ngày lễ 30/4 và 1/5: 30/04/2021 – 03/05/2021

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 9/2020 – 6/2022

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
ACRO All. THỨ 3 9:00 – 10:00 AM Mr. John
AFRO JAZZ Beg. THỨ 2 10:40 – 11:40 AM Ms. Amanda
THỨ 4 7:00 – 8:30 PM Ms. Amanda
BALLET Beg. THỨ 5 10:40 – 11:40 AM Ms. Sabra
Elem. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
THỨ 5 7:20 – 8:50 PM Ms. Sabra
Int. THỨ 2 7:20 – 8:50 PM Ms. Sabra
THỨ 4 10:40 – 12:10 AM Ms. Sabra
CONTEMPORARY Beg. THỨ 2 7:30 – 9:00 PM Mr. John
Int. THỨ 4 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
THỨ 5 7:00 – 8:30 PM Mr. John
Adv. THỨ 6 9:00 – 10:30 AM Mr. John
HIP HOP All. THỨ 4 9:00 – 10:30 AM Mr. Minh
Beg. THỨ 3 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
Int. THỨ 5 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
INNER GROOVE Beg. THỨ 5 8:00 – 8:50 AM Ms. Linh
JAZZ Beg. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Mr. Hieu
THỨ 3 7:30 – 9:00 PM Mr. John
THỨ 5 10:30 – 12:00 PM Mr. Hieu
Int. THỨ 4 8:00 – 9:30 PM Ms. Sabra
THỨ 5 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
Adv. THỨ 2 9:00 – 10:30 AM Mr. John
LYRICAL
CONTEMPORARY
Adv. THỨ 3 7:30 – 9:00 PM Ms. Alexa
STRETCHING
& STRENGTHENING
Beg. THỨ 3 8:00 – 8:50 AM Ms. Linh
TAP Beg./Int. THỨ 2 7:50 – 8:50 PM Ms. Leila
Int. THỨ 3 10:40 – 11:40 AM Ms. Leila
Int./Adv. THỨ 4 7:30 – 8:30 PM Ms. Leila
TRADITIONAL WEST AFRICAN All. THỨ 2 7:20 – 8:20 PM Ms. Amanda

NGÀY NGHỈ LỄ
Giáng sinh: 21/12/2020 – 03/01/2021
Tết: 08/02/2021 – 21/02/2021
Giỗ tổ Hùng Vương: 21/04/2021
Ngày lễ 30/4 và 1/5: 30/04/2021 – 03/05/2021

Start typing and press Enter to search