Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU CHO NGƯỜI LỚN 9/2022 – 6/2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẮT ĐẦU TỪ THỨ HAI, NGÀY 05/09

MÃ MÀU LỚP
Ballet  Lyrical Contemporary Hip Hop Tap
Jazz BodyFlow Dance Fit

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG Dance Fit
All.
Ms. Linh
8:15 – 8:45 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
9:00 – 10:30 AM
Hip Hop
All.
Mr. Minh
9:00 – 10:30 AM
Dance Fit
All.
Ms. Linh
8:15 – 8:45 AM
Burlesque
Beg.
Mr. Lam
10:00 – 11:30 AM
BodyFlow
All
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Tap
Beg.
Ms. Linh An
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
10:40 AM – 12:10 PM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
10:10 – 11:40 AM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
10:40 – 11:40 AM
TỐI Jazz
Int.
Ms. Sabra
7:30 – 8:30 PM
Hip Hop
Int.
Mr. Minh
7:20 – 8:50 PM
Tap
Elem.
Ms. Linh An
7:30 – 8:30 PM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
7:40 – 9:10 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
Contemporary
Beg.
Ms. Xoay
7:45 – 9:15 PM
Ballet
Beg./Elem.
Ms. Sabra
7:40 – 9:10 PM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
8:00 – 9:30 PM
Jazz
Beg.
Ms. Xoay
7:45 – 9:15 PM
Lyrical
Adv.
Ms. Alexa
7:40 – 9:10 PM
Burlesque
Beg.
Mr. Lam
7:45 – 9:15 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU CHO NGƯỜI LỚN 9/2022 – 6/2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẮT ĐẦU TỪ THỨ HAI, NGÀY 05/09

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
BALLET Beg. THỨ 5 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
Beg./Elem. THỨ 3 7:40 – 9:10 PM Ms. Sabra
Elem. THỨ 5 8:00 – 9:30 PM Ms. Sabra
Int. THỨ 4 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
THỨ 5 7:40 – 9:10 PM Ms. Sabra
BODYFLOW All Levels THỨ 2 9:00 – 10:00 AM Mr. John
BURLESQUE Beg. THỨ 3 7:45 – 9:15 PM Mr. Lam
THỨ 6 10:00 – 11:30 AM Mr. Lam
CONTEMPORARY Beg. THỨ 2 7:45 – 9:15 PM Ms. Xoay
DANCE FIT All Levels THỨ 2 8:15 – 8:45 AM Ms. Linh
THỨ 5 8:15 – 8:45 AM Ms. Linh
HIP HOP All. THỨ 4 9:00 – 10:30 AM Mr. Minh
Beg. THỨ 6 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
Int. THỨ 3 7:20 – 8:50 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Mr. Hieu
THỨ 5 10:10 – 11:40 AM Mr. Hieu
THỨ 5 7:45 – 9:15 PM Ms. Xoay
Int. THỨ 2 7:30 – 8:30 PM Ms. Sabra
THỨ 5 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
LYRICAL
CONTEMPORARY
Int./Adv. THỨ 3 7:40 – 9:10 PM Ms. Alexa
TAP Beg. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Ms. Linh An
Elem. THỨ 4 7:30 – 8:30 PM Ms. Linh An
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023
DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

MÃ MÀU LỚP
Ballet Lyrical, Contemporary Hip Hop Tap
Jazz Dance Fit BodyFlow

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi  cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Morning Dance Fit
All
Ms. Linh
8:15 – 8:45 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
9:00 – 10:30 AM
Hip Hop
All
Mr. Minh
9:00 – 10:30 AM
Dance Fit
All
Ms. Linh
8:15 – 8:45 AM
BodyFlow
All
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Tap
Beg.
Ms. Linh An
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
10:40 AM – 12:10 PM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
9:00 AM – 10:30 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
10:10 – 11:40 AM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
10:40 – 11:40 AM
Evening Jazz
Int.
Ms. Sabra
7:30 – 8:30 PM
Hip Hop
Int.
Mr. Minh
7:20 – 8:50 PM
Tap
Int.
Ms. Linh An
7:30 – 8:30 PM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
7:40 – 9:10 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
Contemporary
Beg.
Ms. Xoay
7:45 – 9:15 PM
Ballet
Beg./Elem.
Ms. Sabra
7:30 – 9:00 PM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
8:00 – 9:30 PM
Jazz
Beg.
Ms. Xoay
7:45 – 9:15 PM
Lyrical
Adv.
Ms. Alexa
8:00 – 9:30 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023
DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
BALLET Beg. THỨ 5 10:40 – 11:40 AM Ms. Sabra
Beg./Elem. THỨ 5 7:40 – 9:10 PM Ms. Sabra
Elem. THỨ 4 8:00 – 9:30 PM Ms. Sabra
Int. THỨ 3 7:40 – 9:10 PM Ms. Sabra
THỨ 4 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
BODYFLOW All. THỨ 2 9:00 – 10:00 AM Mr. John
CONTEMPORARY Beg. THỨ 2 7:45 – 9:15 PM Ms. Xoay
DANCE FIT All. THỨ 2 8:15 – 8:45 AM Ms. Linh
All. THỨ 5 8:15 – 8:45 AM Ms. Linh
HIP HOP All. THỨ 4 9:00 – 10:30 AM Mr. Minh
Beg. THỨ 6 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
Int. THỨ 3 7:20 – 8:50 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Mr. Hieu
THỨ 5 10:10 – 11:40 AM Mr. Hieu
THỨ 5 7:45 – 9:15 PM Ms. Xoay
Int. THỨ 2 7:30 – 8:30 PM Ms. Sabra
THỨ 5 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
LYRICAL
CONTEMPORARY
Adv. THỨ 4 8:00 – 9:30 PM Ms. Alexa
TAP Beg. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Ms. Linh An
Int. THỨ 4 7:30 – 8:30 PM Ms. Linh An

Start typing and press Enter to search