Kid & Teen Classes

Trang chủ > Lịch học > NGƯỜI LỚN > THỜI KHÓA BIỂU
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 2021 – 2022

MÃ MÀU LỚP
Ballet   Contemporary, Lyrical Hip Hop
Jazz Tap

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Elem.: Có kinh nghiệm Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Stretch &
Strengthen

All.
Ms. Xoay
9:00 – 10:00 AM
Hip Hop
All
Mr. Minh
9:00 – 10:30 AM
*Jazz
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Contemporary
Adv.
Mr. Quyen
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Fundamentals
Ms. Xoay
10:10 – 11:10 AM
*Ballet
Int.
Ms. Sabra
10:40 AM – 12:10 PM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
10:10 – 11:40 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
9:00 – 10:30 AM
*Ballet
Beg.
Ms. Sabra
10:40 AM – 12:10 PM
Tối Contemporary
Beg.
Ms. Xoay
7:00 – 8:00 PM
Hip Hop
Int.
Mr. Minh
7:40 – 9:10 PM
Lyrical
Int./Adv.
Ms. Alexa
7:00 – 8:30 PM
Jazz
Beg.
Ms. Xoay
8:00 – 9:30 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
*Ballet
Beg./Elem.
Ms. Sabra
7:30 – 8:30 PM
*Ballet
Int.
Ms. Sabra
7:30 – 9:00 PM
*Jazz
Int.
Ms. Sabra
8:00 – 9:30 PM
*Ballet
Elem.
Ms. Sabra
8:10 – 9:40 PM
Tap
Beg.
Ms. Leila
7:30 – 8:30 PM
Tap
Int./Adv.
Ms. Leila
7:30 – 8:30 PM

(*): Lớp học có thêm phương án học trực tuyến. Vui lòng liên hệ chúng tôi (info@dancentervn.com) để đăng ký.

NGÀY NGHỈ LỄ
Giáng sinh: 19/12/2021 – 6/1/2022
Tết: 29/1/2022 – 6/02/2022
Giỗ tổ Hùng Vương: 11/04/2022
Nghỉ Xuân: 9/4/2022 – 17/04/2022
Kỉ niệm 30/4 và Quốc tế Lao động: 30/04/2022 – 03/05/2022

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 2021 – 2022

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg.: Cơ bản Elem.: Có kinh nghiệm Int.: Trung cấp
Adv.: Nâng cao All Levels: Mọi cấp độ

 

CLASS LEVEL DAY TIME TEACHER
BALLET Fundamental THỨ 3 10:10 – 11:10 AM Ms. Xoay
Beg. *THỨ 5 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
Beg./Elem. *THỨ 2 7:30 – 9:00 PM Ms. Sabra
Elem. *THỨ 5 8:10 – 9:40 PM Ms. Sabra
Int. *THỨ 3 7:30 – 9:00 PM Ms. Sabra
*THỨ 4 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
CONTEMPORARY Beg. THỨ 2 7:00 – 8:30 PM Ms. Xoay
Adv. THỨ 6 9:00 – 10:30 AM Mr. Quyen
HIP HOP All THỨ 4 9:00 10:30 AM Mr. Minh
Beg. THỨ 6 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
Int. THỨ 3 7:15 – 8:45 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Mr. Hieu
THỨ 5 10:10 – 11:40AM Mr. Hieu
THỨ 5 8:00 – 9:30 PM Ms. Xoay
Int. *THỨ 4 8:00 9:30 PM Ms. Sabra
*THỨ 5 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
LYRICAL Advanced THỨ 4 7:00 – 8:30 PM Ms. Alexa
STRETCH
& STRENGTHEN
All THỨ 3 9:00 – 10:00AM Ms. Xoay
TAP Beg. THỨ 2 7:30 – 8:30 PM Ms. Leila
Int./Adv. THỨ 3 7:30 – 8:30 PM Ms. Leila

(*): Lớp học có thêm phương án học trực tuyến. Vui lòng liên hệ chúng tôi (info@dancentervn.com) để đăng ký.

NGÀY NGHỈ LỄ
Giáng sinh: 19/12/2021 – 6/1/2022
Tết: 29/1/2022 – 6/02/2022
Giỗ tổ Hùng Vương: 11/04/2022
Nghỉ Xuân: 9/4/2022 – 17/04/2022
Kỉ niệm 30/4 và Quốc tế Lao động: 30/04/2022 – 03/05/2022