Lịch hè cho Người lớn

Trang chủ > Lịch hè > NGƯỜI LỚN > HỌC PHÍ
THEO NGÀY

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
bắt đầu từ 13/6/2022

MÃ MÀU LỚP
Ballet Lyrical, Contemporary Hip Hop
Jazz Dance Fit BodyFlow
HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi  cấp độ

*Lớp bắt đầu từ ngày 13 tháng 6.

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Morning BodyFlow
All
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
10:40 AM – 12:10 PM
Dance Fit
All
Ms. Linh
8:15 – 8:45 AM
Hip Hop Cardio
All
Mr. Minh
9:30 – 11:00 AM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
10:40 AM – 12:10 PM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
8:10 – 9:40 PM
Evening Contemporary
Beg.
Ms. Xoay
7:00 – 8:30 PM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
7:30 – 9:00 PM
Lyrical
Int./Adv.
Ms. Alexa
7:00 – 8:30 PM
Jazz
Beg.
Ms. Xoay
7:00 – 8:30 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
Ballet
Beg./Elem.
Ms. Sabra
7:30 – 9:00 PM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
8:00 – 9:30 PM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
8:10 – 9:40 PM
Hip Hop
Int.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
THEO THỂ LOẠI

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
bắt đầu từ 13/6/2022

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ
CLASS LEVEL DAY TIME TEACHER
BALLET Beg. THURSDAY 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
Beg./Elem. MONDAY 7:30 – 9:00 PM Ms. Sabra
Elem. WEDNESDAY 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
THURSDAY 8:10 – 9:40 PM Ms. Sabra
Int. WEDNESDAY 8:00 – 9:30 PM Ms. Sabra
DANCE FIT All. MONDAY 8:15 – 8:45 AM Ms. Linh
CONTEMPORARY Beg. MONDAY 7:00 – 8:30 PM Ms. Xoay
HIP HOP CARDIO All Levels SATURDAY 9:30 – 11:00 AM Mr. Minh
HIP HOP Beg. FRIDAY 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
Int. THURSDAY 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. TUESDAY 9:00 – 10:30 AM Mr. Hieu
THURSDAY 7:00 – 8:30 PM Ms. Xoay
Int. TUESDAY 7:30 – 9:00 PM Ms. Sabra
THURSDAY 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
LYRICAL
CONTEMPORARY
Int./Adv. WEDNESDAY 7:00 – 8:30 PM Ms. Alexa
WORKSHOP

WORKSHOP HÈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ
THỂ LOẠI CHỦ ĐỀ CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
Hot Hot Heels Cabaret All Levels 18/06 2:00 – 4:00 PM Ms. Sabra
Hot Hot Heels Latin All Levels 25/06 2:00 – 4:00 PM Ms. Sabra
Contemporary Time for greatness Beg. 02/07 2:00 – 4:00 PM Ms. Xoay
Jazz I wanna be loved by you Beg. 09/07 2:00 – 4:00 PM Ms. Xoay
Hot Hot Heels Seduction All Levels 09/07 5:00 – 7:00 PM Ms. Sabra
Jazz Junk Jazz Funk Beg. 16/07 2:00 – 4:00 PM Mr. Trọng Lâm
Burlesque Burlesque Beg. 30/07 2:00 – 4:00 PM Mr. Trọng Lâm
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
bắt đầu từ 13/6/2022

MÃ MÀU LỚP
Ballet Lyrical, Contemporary Hip Hop
Jazz Dance Fit BodyFlow

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi  cấp độ

*Lớp bắt đầu từ ngày 13 tháng 6.

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
Morning Dance Fit
All
Ms. Linh
8:15 – 8:45 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
10:40 AM – 12:10 PM
Dance Fit
All
Ms. Linh
8:15 – 8:45 AM
Hip Hop
All
Mr. Minh
9:00 – 10:30 AM
BodyFlow
All
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Evening Contemporary
Beg.
Ms. Xoay
7:00 – 8:30 PM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
7:30 – 9:00 PM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
8:00 – 9:30 PM
Jazz
Beg.
Ms. Xoay
7:00 – 8:30 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
Ballet
Beg./Elem.
Ms. Sabra
7:30 – 9:00 PM
Lyrical
Int./Adv.
Ms. Alexa
8:00 – 9:30 PM
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
8:10 – 9:40 PM
Hip Hop
Int.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
bắt đầu từ 21/6/2021

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

*Lớp bắt đầu từ ngày 5 tháng 7.

CLASS LEVEL DAY TIME TEACHER
BALLET Beg./Elem. MONDAY 7:30 – 9:00 PM Ms. Sabra
Elem. WEDNESDAY 10:40 AM – 12:10 PM Ms. Sabra
THURSDAY 8:10 – 9:40 PM Ms. Sabra
Int. WEDNESDAY 8:00 – 9:30 PM Ms. Sabra
CONTEMPORARY Beg. MONDAY 7:00 – 8:30 PM Ms. Xoay
HIP HOP All Levels SATURDAY 9:00 – 10:30 AM Mr. Minh
Beg. FRIDAY 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
Int. THURSDAY 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. TUESDAY 9:00 – 10:30 AM Mr. Hieu
THURSDAY 7:00 – 8:30 PM Ms. Xoay
Int. THURSDAY 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
LYRICAL
CONTEMPORARY
Int./Adv. WEDNESDAY 8:00 – 9:30 PM Ms. Alexa

WORKSHOP HÈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

THỂ LOẠI CHỦ ĐỀ CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
Hot Hot Heels Cabaret All Levels 18/06 2:00 – 4:00 PM Ms. Sabra
Hot Hot Heels Latin All Levels 25/06 2:00 – 4:00 PM Ms. Sabra
Contemporary Time for greatness Beg. 02/07 2:00 – 4:00 PM Ms. Xoay
Jazz I wanna be loved by you Beg. 09/07 2:00 – 4:00 PM Ms. Xoay
Hot Hot Heels Seduction All Levels 09/07 5:00 – 7:00 PM Ms. Sabra

Start typing and press Enter to search