top of page

JAZZ

Tinh thần của lớp Jazz là đem lại niềm vui thuần túy trong nhảy múa. Bạn sẽ bắt đầu từ các bài khởi động và học các động tác Jazz được biên đạo đổi mới mỗi tháng.

LỊCH 9/2024 – 6/2025

LỊCH HỌC KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Start from one class per week

For students to be introduced to the fundmental of Dance/Acro as well for students who enjoy their practice a their pace as their recreational hobby.


LEVEL PROGRAM: Min 2 classes/week/per style

For students who wish to aquire solid fundamental technique to support their progression in their choosen style(s)

Week Day
Time
Teacher
Level Name
Thứ Ba
9:00 AM - 10:30 AM
Mr. John
BEGINNER COURSE
Thứ Ba
7:00 PM - 8:30 PM
Ms. Sabra
INTERMEDIATE
Thứ Năm
9:00 AM - 10:30 AM
Ms. Sabra
INTERMEDIATE
bottom of page