Lớp học Trực tuyến

 In News

Tập luyện và giữ kết nối với chương trình học trực tuyến.
Bạn có thể chọn thể loại nhảy múa yêu thích hoặc thử một thể loại mới trong sự an toàn tại ngôi nhà của bạn.

Dành cho học sinh độ tuổi Kid, Teen và Người lớn
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 7 tháng 6!

Vui lòng liên hệ chúng tôi trước thứ Sáu, ngày 4 tháng 6 để đăng ký lớp học cho tuần đầu tiên: info@dancentervn.com

GIÁO VIÊN & BỘ MÔN

Lớp học dành cho Người lớn

THỜI KHÓA BIỂU

(Thời lượng mỗi lớp học: 45 phút)

Recent Posts

Start typing and press Enter to search