Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

Dành cho độ tuổi Mini Kid, Kid và Teen

ĐỘ TUỔI THỂ LOẠI GỢI Ý CẤP ĐỘ GỢI Ý
4 – 5 tuổi Dance, Acro Mini Kids Introductory (Intro.)
6 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop Kid Dự bị (Prep.)
7-11 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Lyrical Kid Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao (Adv.)
12+ tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Lyrical Teen Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao (Adv.)

 

HƯỚNG DẪN MÃ MÀU LỚP
Dance Intro  Jazz  Lyrical Contemporary Tap
Ballet Hip Hop Acro

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Xoay
3:15 – 4:00 PM
Ballet Mini Kids
Prep.
Ms. Mai Anh
3:20 – 4:05 PM
Acro Mini Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:20 – 4:05 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Mai Anh
3:20 – 4:15 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:20 – 4:15 PM
Ballet Kids
Elem.
Ms. Xoay
9:00 – 9:55 AM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
3:20 – 4:05 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Xoay
3:25 – 4:10 PM
Dance Mini Kids
Intro
Teacher
3:25 – 4:10 PM
Jazz Mini Kids
Prep.
Ms. Xoay
3:20 – 4:05 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. Hiếu
4:10 – 5:05 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
9:00 – 9:55 AM
Ballet Kids
Int.
Ms. Linh
4:00 – 4:55 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:45 – 4:40 PM
Hip Hop Mini Kids
Prep.
Mr. Hiếu
3:25 – 4:10 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
4:20 – 5:15 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Xoay
10:00 – 10:55 AM
Tap Kids
Elem.
Ms. Linh An
4:05 – 5:00 PM
Tap Kids
Prep./Beg.
Ms. Linh An
4:00 – 4:55 PM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
4:10 – 4:55 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Xoay
4:10 – 5:05 PM
Acro Kids
Int.
Mr. Hiếu
5:10 – 6:05 PM
Hip Hop Teens
Adv.
Mr. Minh
10:00 – 11:55 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Xoay
4:10 – 5:05 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Mai Anh
4:10 – 5:05 PM
Dance Mini Kids
Intro
Teacher
4:15 – 5:00 PM
Acro Mini Kids
Prep.
Mr. Hiếu
4:15 – 5:00 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Alexa
5:20 – 6:45 PM
Ballet Mini Kids
Prep.
Ms. Xoay
11:00 – 11:45 AM
Acro Mini Kids
Prep.
Ms. Alexa
4:10 – 4:55 PM
Acro Kids
Elem.
Ms. Xoay
4:15 – 5:10 PM
Hip Hop Kids
Adv.
Mr. Minh
4:45 – 6:10 PM
Ballet Mini Kids
Prep.
Ms. Mai Anh
4:20 – 5:05 PM
Hip Hop Teens
Beg.
Mr. Minh
5:20 – 6:45 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. Hiếu
2:00 – 2:55 PM
Ballet Kids
Adv.
Ms. Linh
5:00 – 6:25 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Ballet Kids
Elem.
Ms. Linh
4:00 – 4:55 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. Hiếu
5:05 – 6:00 PM
Acro Teens
Inter.
Mr. Hiếu
6:10 – 7:05 PM
Ballet Teens
Int.
Ms. Sabra
2:05 – 3:30 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Alexa
5:00 – 5:55 PM
Tap Teens
Elem.
Ms. Linh An
5:00 – 5:55 PM
Lyrical Kids
Int.
Ms. Alexa
5:05 – 6:00 PM
Hip Hop Kids
Int.
Mr. Minh
5:10 – 6:05 PM
Jazz Teens
Elem.
Ms. Alexa
6:50 – 8:15 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
2:05 – 3:00 PM
Tap Kids
Int./Adv.
Ms. Linh An
5:05 – 6:00 PM
Jazz Kids
Inter.
Ms. Alexa
5:10 – 6:05 PM
Hip Hop Teens
Inter.
Mr. Minh
6:15 – 7:40 PM
Lyrical Kids
Adv.
Ms. Alexa
5:10 – 6:35 PM
Jazz Teens
Adv.
Ms. Sabra
6:50 – 8:15 PM
Acro Kids
Adv.
Mr. Hiếu
3:00 – 3:55 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Xoay
5:10 – 6:05 PM
Acro Kids
Inter.
Ms. Xoay
5:15 – 6:10 PM
Jazz Teens
Int.
Ms. Alexa
6:00 – 7:25 AM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Xoay
5:15 – 6:10 PM
Hip Hop Teens
Beg.
Mr. Minh
3:05 – 4:30 PM
Lyrical Teens
Adv. +
Ms. Alexa
6:00 – 7:55 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Jazz Teens
Adv. +
Ms. Sabra
6:05 – 8:00 AM
Jazz Teens
Elem.
Ms. Xoay
6:15 – 7:40 PM
Jazz Mini Kids
Prep.
Ms. Xoay
3:30 – 4:15 PM
Tap Teens
Int.
Ms. Linh An
6:05 – 7:30 PM
Tap Teens
Adv.
Ms. Linh An
6:00 – 7:25 PM
Ballet Teens
Elem.
Ms. Linh
6:10 – 7:35 PM
Lyrical Teens
Adv.
Ms. Alexa
6:40 – 8:35 PM
Ballet Teens
Adv.
Ms. Sabra
3:35 – 5:00 PM
Ballet Teens
Beg.
Ms. Xoay
6:10 – 7:35 PM
Lyrical Teens
Elem./Int.
Ms. Alexa
6:10 – 7:35 PM
Jazz Teens
Int.
Ms. Sabra
6:10 – 7:35 PM
Acro Teens
Adv.
Mr. Hiếu
4:00 – 5:25 PM
Acro Teens
Beg./Elem.
Ms. Xoay
6:15 – 7:10 PM
Hip Hop Teens
Inter.
Mr. Minh
6:05 – 7:30 PM
Jazz Teens
Beg.
Ms. Xoay
4:20 – 5:45 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

MINI KID (4 – 6 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
DANCE Introduction Thứ 2 3:15 – 4:00 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 3 3:25 – 4:10 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 4 3:25 – 4:10 PM thông báo sau Còn chỗ
Thứ 4 4:15 – 5:00 PM thông báo sau Còn chỗ
ACRO Introduction Thứ 2 3:20 – 4:05 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 4 4:10 – 4:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Preparatory Thứ 2 4:10 – 4:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 4 3:20 – 4:05 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 5 4:15 – 5:00 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
BALLET Preparatory Thứ 3 3:20 – 4:05 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 5 4:20 – 5:05 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 7 11:00 – 11:45 AM Ms. XOAY Còn chỗ
HIP HOP Preparatory Thứ 5 3:25 – 4:10 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
JAZZ Preparatory Thứ 5 3:20 – 4:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 7 3:30 – 4:15 PM Ms. XOAY Còn chỗ

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

KIDS (7 – 11 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Beginner Thứ 6 4:10 – 5:05 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Thứ 7 2:00 – 2:55 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Elementary Thứ 3 4:15 – 5:10 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Thứ 5 5:05 – 6:00 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 5:15 – 6:10 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Thứ 6 5:10 – 6:05 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Advanced Thứ 7 3:00 – 3:55 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
BALLET Beginner Thứ 2 5:10 – 6:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 3 4:10 – 5:05 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 5 3:20 – 4:15 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 7 10:00 – 10:55 AM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 4 4:00 – 4:55 PM Ms. LINH Còn chỗ
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Ms. XOAY Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 4:00 – 4:55 PM Ms. LINH Còn chỗ
Advanced Thứ 2 5:00 – 6:25 PM Ms. LINH Còn chỗ
HIP HOP Beginner Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 6 3:20 – 4:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. MINH Còn chỗ
Elementary Thứ 4 3:45 – 4:40 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 6 4:20 – 5:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 2:05 – 3:00 PM Mr. MINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 5 5:10 – 6:05 PM Mr. MINH Còn chỗ
Advanced Thứ 4 4:45 – 6:10 PM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Beginner Thứ 2 4:10 – 5:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 5 4:10 – 5:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 7 2:30 – 3:25 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 2 5:00 – 5:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 5 5:15 – 6:10 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 5:10 – 6:05 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 5:20 – 6:45 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Intermediate Thứ 4 5:05 – 6:00 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 5 5:10 – 6:35 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
TAP Prep./Beg. Thứ 3 4:00 – 4:55 PM Ms. LINH AN Available
Elem. Thứ 2 4:05 – 5:00 PM Ms. LINH AN Available
Int./Adv. Thứ 2 5:05 – 6:00 PM Ms. LINH AN Available

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

TEEN (12+ TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Beg./Elem. Thứ 3 6:15 – 7:10 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Intermediate Thứ 6 6:10 – 7:05 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Advanced Thứ 7 4:00 – 5:25 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
BALLET Beginner Thứ 2 6:10 – 7:35 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 4 6:10 – 7:35 PM Ms. LINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 7 2:05 – 3:30 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced Thứ 7 3:35 – 5:00 PM Ms. SABRA Còn chỗ
HIP HOP Beginner Thứ 6 5:20 – 6:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 5:05 – 6:30 PM Mr. MINH Còn chỗ
Elementary Thứ 3 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 4 6:15 – 7:40 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 5 6:05 – 7:30 PM Mr. MINH Còn chỗ
Advanced Thứ 7 10:00 – 11:55 AM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Beginner Thứ 7 4:20 – 5:45 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 5 6:15 – 7:40 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 6 6:50 – 8:15 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Intermediate Thứ 4 6:00 – 7:25 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 5 6:10 – 7:35 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 6:50 – 8:15 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced + Thứ 4 6:05 – 8:00 PM Ms. SABRA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Elem./Int. Thứ 3 6:10 – 7:35 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 5 6:35 – 8:00 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced+ Thứ 2 6:00 – 7:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
TAP Elem. Thứ 3 5:00 – 5:55 PM Ms. LINH AN Available
Intermediate Thứ 2 6:05 – 7:30 PM Ms. LINH AN Available
Advanced Thứ 3 6:00 – 7:25 PM Ms. LINH AN Available

Start typing and press Enter to search