Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Dành cho độ tuổi Mini Kid, Kid và Teen

ĐỘ TUỔI THỂ LOẠI GỢI Ý CẤP ĐỘ GỢI Ý
3 – 4 tuổi Dance Play Mini Kids Dance & Play
4 – 5 tuổi Dance, Acro Mini Kids Introductory (Intro.)
6 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Tap Kid Dự bị (Prep.)
7-11 tuổi Acro, Ballet, Creative Dance, Jazz, Hip Hop, Tap Kid Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao(Adv.)
12+ tuổi Acro, Ballet, Creative Dance, Jazz, Hip Hop, Lyrical, Tap Teen Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao(Adv.)

 

HƯỚNG DẪN MÃ MÀU LỚP
Dance Play, Dance Intro  Tap  Jazz  Lyrical Contemporary
Ballet Hip Hop Acro   Creative Movement

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
3:15 – 4:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:15 – 4:00 PM
Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:20 – 4:05 PM
Acro Mini Kids
Intro
Mr. Quy
3:05 – 3:50 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:25 – 4:10 PM
Ballet Kids
Elem.
Ms. Amanda
8:30 – 9:25 AM
Tap Kids
Beg.
Ms. Leila
3:20 – 4:15 PM
Acro Mini Kids
Intro
Mr. Quy
3:15 – 4:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:40 – 4:25 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:10 – 3:55 PM
Tap Kids
Prep.
Ms. Leila
3:25 – 4:10 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
8:45 – 9:30 AM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Linh
3:20 – 4:15 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Ballet Kids
Elem.
Ms. Linh
4:00 – 4:45 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:20 – 4:15 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
3:20 – 4:15 PM
Lyrical Kids
Adv.
Ms. Alexa
9:00 – 10:25 AM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
4:05 – 4:50 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
4:00 – 4:45 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Linh
3:55 – 4:50 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:25 – 4:10 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
9:00 – 9:55 AM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
4:05 – 4:50 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:05 – 4:50 PM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
4:10 – 4:55 PM
Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:55 – 4:40 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Leila
4:15 – 5:10 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Amanda
9:30 – 10:25 AM
Tap Kids
Elem.
Ms. Leila
4:20 – 5:15 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
4:05 – 5:00 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:30 – 5:15 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:00 – 4:45 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Alexa
4:15 – 5:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
9:35 – 10:20 AM
Ballet Kids
Prep.
Ms. Linh
4:20 – 5:05 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Leila
4:50 – 5:45 PM
Hip Hop Kids
Int.
Mr. Minh
4:20 – 5:15 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:15 – 5:00 PM
Hip Hop Teens
Adv.
Mr. Minh
10:00 – 11:55 AM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Int.
Ms. Alexa
4:55 – 5:50 PM
Ballet Kids
Int.
Ms. Linh
5:00 – 5:55 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
4:45 – 5:40 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. John
4:20 – 5:15 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
10:25 – 11:10 AM
Hip Hop Kids
Int.
Mr. Quy
4:55 – 5:50 PM
Tap Kids
Int.
Ms. Leila
4:55 – 5:50 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Alexa
5:00 – 5:55 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Alexa
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Sabra
5:05 – 6:30 PM
Ballet Kids
Prep.
Ms. Amanda
10:30 – 11:15 AM
Tap Kids
Adv.
Ms. Leila
5:20 – 6:15 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. John
5:05 – 6:00 PM
Jazz Teens
Adv. +
Ms. Sabra
6:05 – 8:00 PM
Ballet Kids
Adv.
Ms. Linh
4:55 – 6:20 PM
Jazz Kids
Inter.
Ms. Alexa
5:05 – 6:00 PM
Lyrical Teens
Elem./Int.
Ms. Alexa
10:30 – 11:55 AM
Hip Hop Teens
Int.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Lyrical Kids
Int.
Ms. Alexa
6:00 – 6:55 PM
Lyrical Teens
Int.
Ms. Alexa
6:00 – 7:25 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Leila
5:15 – 6:10 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
11:15 – 12:00 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Quy
5:55 – 7:20 PM
Lyrical Teens
Adv.
Ms. Alexa
5:55 – 7:20 PM
Ballet Teens
Elem.
Ms. Linh
6:10 – 7:35 PM
Acro Kids
Int.
Mr. John
5:45 – 6:40 PM
Acro Kids
Int.
Mr. John
5:20 – 6:15 PM
Ballet Kids
Prep.
Ms. Amanda
11:20 – 12:05 PM
Tap Teens
Int.
Ms. Leila
6:20 – 7:45 PM
Tap Teens
Adv.
Ms. Leila
5:55 – 7:20 PM
Tap Teens
Beg./Elem.
Ms. Leila
6:20 – 7:15 PM
Hip Hop Teens
Beg.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Jazz Teens
Elem.
Ms. Alexa
6:15 – 7:40 PM
Acro Kids
Adv.
Mr. John
2:00 – 2:55 PM
Acro Teens
Int.
Mr. John
6:05 – 7:00 PM
Jazz Teens
Beg.
Ms. Leila
6:15 – 7:40 PM
Ballet Teens
Beg.
Ms. Amanda
2:15 – 3:40 PM
Jazz Teens
Inter.
Mr. John
6:20 – 7:45 PM
Ballet Teens
Int./Adv.
Ms. Sabra
2:15 – 3:40 PM
Jazz Teens
Adv.
Ms. Sabra
6:35 – 8:30 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
2:30 – 3:25 PM
Acro Teens
Adv.
Mr. John
3:00 – 4:25 PM
Hip Hop Kids
Adv.
Mr. Minh
3:30 – 4:55 PM
Ballet Kids
Pre Pointe
Ms. Sabra
3:45 – 4:40 PM
Ballet Teens
Pre Pointe
Ms. Sabra
3:45 – 4:4 PM
Jazz Teens
Int.
Ms. Sabra
4:45 – 6:10 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

MINI KID (3 – 6 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
DANCE PLAY Thứ 3 4:05 – 4:50 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 4 4:30 – 5:15 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 5 4:00 – 4:45 PM Ms. NHUNG Còn chỗ
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 7 8:45 – 9:30 AM Ms. NHUNG Hết chỗ
DANCE Introduction Thứ 3 3:15 – 4:00 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 4 3:40 – 4:25 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 5 3:10 – 3:55 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 7 9:35 – 10:20 AM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 7 10:25 – 11:10 AM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 7 11:15 – 12:00 PM Ms. NHUNG Hết chỗ
ACRO Introduction Thứ 3 3:15 – 4:00 PM Mr. QUY Còn chỗ
Thứ 4 4:10 – 4:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 5 3:05 – 3:50 PM Ms. ALEXA Hết chỗ

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

KIDS (6 – 11 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Preparatory Thứ 4 3:20 – 4:05 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Thứ 5 3:55 – 4:40 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Beginner Thứ 3 4:05 – 5:00 PM Mr. JOHN Hết chỗ
Thứ 5 4:45 – 5:40 PM Mr. JOHN Hết chỗ
Thứ 6 3:20 – 4:15 PM Mr. JOHN Còn chỗ
Elementary Thứ 3 5:05 – 6:00 PM Mr. JOHN Hết chỗ
Thứ 6 4:20 – 5:15 PM Mr. JOHN Hết chỗ
Intermediate Thứ 5 5:45 – 6:40 PM Mr. JOHN Còn chỗ
Thứ 6 5:20 – 6:15 PM Mr. JOHN Còn chỗ
Advanced Thứ 7 2:00 – 2:55 PM Mr. JOHN Còn chỗ
BALLET Preparatory Thứ 2 4:20 – 5:05 PM Ms. LINH Còn chỗ
Thứ 7 10:30 – 11:15 AM Ms. AMANDA Hết chỗ
Thứ 7 11:20 – 12:05 PM Ms. AMANDA Hết chỗ
Beginner Thứ 2 3:20 – 4:15 PM Ms. LINH Còn chỗ
Thứ 5 3:55 – 4:50 PM Ms. LINH Còn chỗ
Thứ 7 9:30 – 10:25 AM Ms. AMANDA Còn chỗ
Elementary Thứ 4 4:00 – 4:55 PM Ms. LINH Còn chỗ
Thứ 7 8:30 – 9:25 AM Ms. AMANDA Còn chỗ
Intermediate Thứ 4 5:00 – 5:55 PM Ms. LINH Hết chỗ
Advanced Thứ 5 4:55 – 6:20 PM Ms. LINH Còn chỗ
Pre Pointe Thứ 7 3:45 – 4:40 PM Ms. SABRA Còn chỗ
HIP HOP Preparatory Thứ 2 3:15 – 4:00 PM Mr. QUY Còn chỗ
Thứ 2 4:05 – 4:50 PM Mr. QUY Còn chỗ
Thứ 3 4:05 – 4:50 PM Mr. QUY Còn chỗ
Beginner Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 2:30 – 3:25 PM Mr. MINH Hết chỗ
Elementary Thứ 2 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH Hết chỗ
Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 5 3:20 – 4:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. MINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 4:55 – 5:50 PM Mr. QUY Còn chỗ
Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 5 4:20 – 5:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Advanced Thứ 7 3:30 – 4:55 PM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Preparatory Thứ 4 4:00 – 4:45 PM Ms. LEILA Hết chỗ
Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Beginner Thứ 4 4:50 – 5:45 PM Ms. LEILA Hết chỗ
Thứ 5 4:50 – 5:45 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Thứ 6 4:15 – 5:10 PM Ms. LEILA Hết chỗ
Elementary Thứ 4 5:00 – 5:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 6 5:15 – 6:10 PM Ms. LEILA Hết chỗ
Intermediate Thứ 3 4:55 – 5:50 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 6 5:05 – 6:00 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 5:05 – 6:30 PM Ms. SABRA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Intermediate Thứ 4 6:00 – 6:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 7 9:00 – 10:25 AM Ms. ALEXA Còn chỗ
TAP Preparatory Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Beginner Thứ 2 3:20 – 4:15 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Elementary Thứ 2 4:20 – 5:15 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 4:55 – 5:50 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Advanced Thứ 2 5:20 – 6:15 PM Ms. LEILA Còn chỗ

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

TEEN (12+ TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Intermediate Thứ 3 6:05 – 7:00 PM Mr. JOHN Còn chỗ
Advanced Thứ 7 3:00 – 4:25 PM Mr. JOHN Còn chỗ
BALLET Beg. Thứ 7 2:15 – 3:40 PM Ms. AMANDA Còn chỗ
Elem. Thứ 4 6:10 – 7:35 PM Ms. LINH Còn chỗ
Int./Adv Thứ 7 2:15 – 3:40 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Pre Pointe Thứ 7 3:45 – 4:40 PM Ms. SABRA Còn chỗ
HIP HOP Beginner Thứ 5 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Elementary Thứ 2 5:55 – 7:20 PM Mr. QUY Còn chỗ
Thứ 3 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Advanced Thứ 7 10:00 – 11:55 AM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Beginner Thứ 6 6:15 – 7:40 PM Ms. LEILA Hết chỗ
Elementary Thứ 6 6:15 – 7:40 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Intermediate Thứ 6 6:20 – 7:45 PM Mr. JOHN Còn chỗ
Thứ 7 4:45 – 6:10 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 6:35 – 8:30 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced + Thứ 4 6:05 – 8:00 PM Ms. SABRA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Elem./Int. Thứ 7 10:30 – 11:55 AM Ms. ALEXA Hết chỗ
Intermediate Thứ 5 6:00 – 7:25 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Advanced Thứ 3 5:55 – 7:20 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
TAP Beg./Elem. Thứ 4 6:20 – 7:15 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 6:20 – 7:45 PM Ms. LEILA Còn chỗ
Advanced Thứ 3 5:55 – 7:20 PM Ms. LEILA Còn chỗ

Start typing and press Enter to search