Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

Dành cho độ tuổi Mini Kid, Kid và Teen

ĐỘ TUỔI THỂ LOẠI GỢI Ý CẤP ĐỘ GỢI Ý
4 – 5 tuổi Dance, Acro Mini Kids Introductory (Intro.)
6 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop Kid Dự bị (Prep.)
7-11 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Lyrical, Tap Kid Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao (Adv.)
12+ tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Lyrical, Tap Teen Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao (Adv.)

 

HƯỚNG DẪN MÃ MÀU LỚP
Dance Intro  Jazz  Lyrical Contemporary Tap
Ballet Hip Hop Acro

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Xoay
3:15 – 4:00 PM
Ballet Mini Kids
Prep.
Ms. Mai Anh
3:20 – 4:05 PM
Acro Mini Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:20 – 4:05 PM
Jazz Mini Kids
Prep.
Ms. Xoay
3:20 – 4:05 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:20 – 4:15 PM
Ballet Kids
Elem.
Ms. Xoay
9:00 – 9:55 AM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
3:20 – 4:05 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Xoay
3:25 – 4:10 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Danielle
3:25 – 4:10 PM
Hip Hop Mini Kids
Prep.
Mr. Hiếu
3:25 – 4:10 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. Hiếu
4:10 – 5:05 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
9:00 – 9:55 AM
Ballet Kids
Int.
Ms. Danielle
4:00 – 4:55 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:45 – 4:40 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Xoay
4:10 – 5:05 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
4:20 – 5:15 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
9:00 – 9:45 AM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Xoay
4:10 – 5:05 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Mai Anh
4:10 – 5:05 PM
Ballet Kids
Elem.
Ms. Linh
4:00 – 4:55 PM
Acro Mini Kids
Prep.
Mr. Hiếu
4:15 – 5:00 PM
Acro Kids
Int.
Mr. Hiếu
5:10 – 6:05 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
9:50 – 10:35 AM
Acro Mini Kids
Prep.
Ms. Alexa
4:10 – 4:55 PM
Acro Kids
Elem.
Ms. Xoay
4:15 – 5:10 PM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
4:10 – 4:55 PM
Ballet Mini Kids
Prep.
Ms. Mai Anh
4:20 – 5:05 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Alexa
5:20 – 6:45 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Xoay
10:00 – 10:55 AM
Ballet Kids
Adv.
Ms. Danielle
5:00 – 6:25 PM
Tap Kids
Beg./Elem.
Ms. Danielle
5:00 – 5:55 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Danielle
4:15 – 5:00 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. Hiếu
5:05 – 6:00 PM
Hip Hop Teens
Beg.
Mr. Minh
5:20 – 6:45 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Danielle
10:00 – 10:55 AM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Alexa
5:00 – 5:55 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Hip Hop Kids
Adv.
Mr. Minh
4:45 – 6:10 PM
Hip Hop Kids
Int.
Mr. Minh
5:10 – 6:05 PM
Acro Teens
Inter.
Mr. Hiếu
6:10 – 7:05 PM
Hip Hop Teens
Adv.
Mr. Minh
10:00 – 11:55 PM
Ballet Kids
Beg.
Ms. Xoay
5:10 – 6:05 PM
Jazz Kids
Inter.
Ms. Alexa
5:10 – 6:05 PM
Lyrical Kids
Int.
Ms. Alexa
5:05 – 6:00 PM
Lyrical Kids
Adv.
Ms. Alexa
5:10 – 6:35 PM
Jazz Teens
Elem.
Ms. Alexa
6:50 – 8:15 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
10:40 – 11:25 AM
Lyrical Teens
Adv. +
Ms. Alexa
6:00 – 7:55 PM
Acro Kids
Inter.
Ms. Xoay
5:15 – 6:10 PM
Jazz Teens
Adv. +
Ms. Sabra
6:05 – 8:00 AM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Xoay
5:15 – 6:10 PM
Jazz Teens
Adv.
Ms. Sabra
6:50 – 8:45 PM
Ballet Mini Kids
Prep.
Ms. Xoay
11:00 – 11:45 AM
Ballet Teens
Beg.
Ms. Xoay
6:10 – 7:35 PM
Tap Teens
Elem./Int.
Ms. Danielle
6:10 – 7:05 PM
Lyrical Teens
Beg.
Ms. Alexa
6:05 – 7:30 PM
Jazz Teens
Elem.
Ms. Xoay
6:15 – 7:40 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. Hiếu
2:00 – 2:55 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Ballet Teens
Elem.
Ms. Danielle
6:10 – 7:35 PM
Lyrical Teens
Adv.
Ms. Alexa
6:40 – 8:35 PM
Ballet Teens
Int.
Ms. Sabra
2:05 – 3:30 PM
Lyrical Teens
Elem./Int.
Ms. Alexa
6:10 – 7:35 PM
Hip Hop Teens
Inter.
Mr. Minh
6:15 – 7:40 PM
Jazz Teens
Int.
Ms. Sabra
6:10 – 7:35 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
2:05 – 3:00 PM
Acro Teens
Beg./Elem.
Ms. Xoay
6:15 – 7:10 PM
Hip Hop Teens
Inter.
Mr. Minh
6:05 – 7:30 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Xoay
2:30 – 3:25 PM
Acro Kids
Adv.
Mr. Hiếu
3:00 – 3:55 PM
Ballet Teens
Adv.
Ms. Sabra
3:35 – 5:00 PM
Acro Teens
Adv.
Mr. Hiếu
4:00 – 5:25 PM
Jazz Teens
Beg.
Ms. Xoay
3:30 – 4:55 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

MINI KID (4 – 6 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
DANCE Introduction Thứ 2 3:15 – 4:00 PM Ms. XOAY Hết chỗ
Thứ 3 3:25 – 4:10 PM Ms. XOAY Hết chỗ
Thứ 4 3:25 – 4:10 PM Ms. DANIELLE Còn chỗ
Thứ 4 4:15 – 5:00 PM Ms. DANIELLE Hết chỗ
Thứ 7 9:00 – 9:45 AM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 7 9:50 – 10:35 AM Ms. NHUNG Hết chỗ
Thứ 7 10:40 – 11:25 AM Ms. NHUNG Hết chỗ
ACRO Introduction Thứ 2 3:20 – 4:05 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Thứ 4 4:10 – 4:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Preparatory Thứ 2 4:10 – 4:55 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Thứ 4 3:20 – 4:05 PM Ms. ALEXA Hết chỗ
Thứ 5 4:15 – 5:00 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
BALLET Preparatory Thứ 3 3:20 – 4:05 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 5 4:20 – 5:05 PM Ms. MAI ANH Hết chỗ
Thứ 7 11:00 – 11:45 AM Ms. XOAY Hết chỗ
HIP HOP Preparatory Thứ 5 3:25 – 4:10 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
JAZZ Preparatory Thứ 5 3:20 – 4:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

KIDS (7 – 11 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Beginner Thứ 6 4:10 – 5:05 PM Mr. HIẾU Hết chỗ
Thứ 7 2:00 – 2:55 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Elementary Thứ 3 4:15 – 5:10 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 5 5:05 – 6:00 PM Mr. HIẾU Hết chỗ
Intermediate Thứ 3 5:15 – 6:10 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 6 5:10 – 6:05 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Advanced Thứ 7 3:00 – 3:55 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
BALLET Beginner Thứ 2 5:10 – 6:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 3 4:10 – 5:05 PM Ms. MAI ANH Còn chỗ
Thứ 7 10:00 – 10:55 AM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 7 10:00 – 10:55 AM Ms. DANIELLE Còn chỗ
Elementary Thứ 4 4:00 – 4:55 PM Ms. LINH Còn chỗ
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Ms. XOAY Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 4:00 – 4:55 PM Ms. DANIELLE Còn chỗ
Advanced Thứ 2 5:00 – 6:25 PM Ms. DANIELLE Còn chỗ
HIP HOP Beginner Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 6 3:20 – 4:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. MINH Còn chỗ
Elementary Thứ 4 3:45 – 4:40 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 6 4:20 – 5:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 7 2:05 – 3:00 PM Mr. MINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 5 5:10 – 6:05 PM Mr. MINH Còn chỗ
Advanced Thứ 4 4:45 – 6:10 PM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Beginner Thứ 2 4:10 – 5:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 5 4:10 – 5:05 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 7 2:30 – 3:25 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 2 5:00 – 5:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Thứ 5 5:15 – 6:10 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Intermediate Thứ 3 5:10 – 6:05 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 5:20 – 6:45 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Intermediate Thứ 4 5:05 – 6:00 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 5 5:10 – 6:35 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
TAP Beg./Elem. Thứ 3 5:00 – 5:55 PM Ms. DANIELLE Còn chỗ

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

TEEN (12+ TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
ACRO Beg./Elem. Thứ 3 6:15 – 7:10 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Intermediate Thứ 6 6:10 – 7:05 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
Advanced Thứ 7 4:00 – 5:25 PM Mr. HIẾU Còn chỗ
BALLET Beginner Thứ 2 6:10 – 7:35 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 4 6:10 – 7:35 PM Ms. DANIELLE Còn chỗ
Intermediate Thứ 7 2:05 – 3:30 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced Thứ 7 3:35 – 5:00 PM Ms. SABRA Còn chỗ
HIP HOP Beginner Thứ 6 5:20 – 6:45 PM Mr. MINH Còn chỗ
Elementary Thứ 3 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH Còn chỗ
Intermediate Thứ 4 6:15 – 7:40 PM Mr. MINH Còn chỗ
Thứ 5 6:05 – 7:30 PM Mr. MINH Còn chỗ
Advanced Thứ 7 10:00 – 11:55 AM Mr. MINH Còn chỗ
JAZZ Beginner Thứ 7 3:30 – 4:55 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Elementary Thứ 5 6:15 – 7:40 PM Ms. XOAY Còn chỗ
Thứ 6 6:50 – 8:15 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Intermediate Thứ 5 6:10 – 7:35 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced Thứ 6 6:50 – 8:45 PM Ms. SABRA Còn chỗ
Advanced + Thứ 4 6:05 – 8:00 PM Ms. SABRA Còn chỗ
LYRICAL
CONTEMPORARY
Beginner Thứ 4 6:05 – 7:30 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Elem./Int. Thứ 3 6:10 – 7:35 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced Thứ 5 6:40 – 8:35 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
Advanced+ Thứ 2 6:00 – 7:55 PM Ms. ALEXA Còn chỗ
TAP Elem./Int. Thứ 3 6:10 – 7:05 PM Ms. DANIELLE Còn chỗ

Start typing and press Enter to search